บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 9
2 ประกาศ การร้องเรียน 188
3 พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 250
4 ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง 249
5 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 575
6 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการบริหารงานบุคคล 213
7 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 235
8 เขตอำนาจปัจจุบันของศาลปกครอง 198
9 ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง 181
10 การฟ้องคดีปกครอง 202
11 การดำเนินการสอบสวนทางวินัยล่าช้า 1012
12 วินัยกับคำสั่งทางปกครอง กรมชลประทาน 236
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐะรรมนูญว่าด้วย การปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ 3) 449
14 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 389
15 บันทึก เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 514
16 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 3179
17 หนังสือสำนักงาน ก.พเรื่องกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา 447
18 หนังสือสำนักงาน ก.ฑ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 480
19 วินัยและการรักษาวินัยตาม พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 525
20 พระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 488