บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 34
2 ประกาศ การร้องเรียน 225
3 พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 290
4 ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง 285
5 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 621
6 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการบริหารงานบุคคล 245
7 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 272
8 เขตอำนาจปัจจุบันของศาลปกครอง 231
9 ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง 215
10 การฟ้องคดีปกครอง 232
11 การดำเนินการสอบสวนทางวินัยล่าช้า 1097
12 วินัยกับคำสั่งทางปกครอง กรมชลประทาน 258
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐะรรมนูญว่าด้วย การปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ 3) 480
14 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 413
15 บันทึก เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 550
16 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 3288
17 หนังสือสำนักงาน ก.พเรื่องกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา 476
18 หนังสือสำนักงาน ก.ฑ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 520
19 วินัยและการรักษาวินัยตาม พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 562
20 พระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 517