บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคืนอากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประรกาศการคืนอากร 180
2 ประรกาศการคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 342
3 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 651
4 ประกาศการคืนอากรชั่วคราว 945
5 กฎกระทรวงการคืนหลักประกัน 881
6 การคืนอากรของ re-export 2059
7 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจชุดคำขอคืนอากรทั่วไป กรมศุลกากร 1572
8 ประมวลฯ ว่าด้วย ของคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร 1498
9 สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1572
10 อายุความการขอคืนอากร กรมศุลกากร 1781
11 หลักทั่วไปการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2049
12 สิทธิเรียกร้องขอคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 2298
13 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 938
14 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 1786
15 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 939
16 การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing กรมศุลกากร 815
17 การขอคืนอากรสำหรับใบขนสินค้าที่สงวนสิทธิ์และวางประกันค่าอากร กรมศุลกากร 654
18 การคืนอากรกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด กรมศุลกากร 1697
19 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกัน 571
20 มติคณะกรรมการกพพ.เกี่ยวกับการคืนอากร 1787