บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคืนอากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประรกาศการคืนอากร 440
2 ประรกาศการคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 594
3 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 892
4 ประกาศการคืนอากรชั่วคราว 1149
5 กฎกระทรวงการคืนหลักประกัน 1080
6 การคืนอากรของ re-export 2464
7 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจชุดคำขอคืนอากรทั่วไป กรมศุลกากร 1797
8 ประมวลฯ ว่าด้วย ของคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร 1628
9 สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1659
10 อายุความการขอคืนอากร กรมศุลกากร 1929
11 หลักทั่วไปการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2206
12 สิทธิเรียกร้องขอคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 2518
13 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 1053
14 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 2016
15 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 1070
16 การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing กรมศุลกากร 917
17 การขอคืนอากรสำหรับใบขนสินค้าที่สงวนสิทธิ์และวางประกันค่าอากร กรมศุลกากร 743
18 การคืนอากรกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด กรมศุลกากร 1896
19 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกัน 648
20 มติคณะกรรมการกพพ.เกี่ยวกับการคืนอากร 1974