บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 11
2 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 11
3 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 46
4 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 53
5 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 91
6 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 98
7 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 97
8 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 149
9 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 135
10 ระเบียบการส่งข้าวออก 158
11 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 133
12 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 166
13 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 145
14 คู่มือการนำเข้าข้าว 133
15 การส่งออกกาแฟ 143
16 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 139
17 การนำเข้าพริกไท 147
18 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 141
19 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 154
20 การส่งออกไม้ 163