บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 16
2 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 21
3 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 60
4 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 69
5 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 66
6 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 114
7 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 98
8 ระเบียบการส่งข้าวออก 120
9 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 96
10 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 114
11 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 109
12 คู่มือการนำเข้าข้าว 97
13 การส่งออกกาแฟ 107
14 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 103
15 การนำเข้าพริกไท 107
16 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 103
17 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 122
18 การส่งออกไม้ 130
19 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 134
20 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 118