บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 24
2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 80
3 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 84
4 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 116
5 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 125
6 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 160
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 162
8 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 173
9 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 227
10 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 216
11 ระเบียบการส่งข้าวออก 249
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 209
13 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 255
14 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 239
15 คู่มือการนำเข้าข้าว 218
16 การส่งออกกาแฟ 225
17 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 208
18 การนำเข้าพริกไท 224
19 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 223
20 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 243