บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เขตการค้าเสรี

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 371
2 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 171
3 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 369
4 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 320
5 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 534
6 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 468
7 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 610
8 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 465
9 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 535
10 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 530
11 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 549
12 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 509
13 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 501
14 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 496
15 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 472
16 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 539
17 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 522
18 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 483
19 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 513
20 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 550