บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ของผ่านแดน

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการกำจัด ค.ศ. 1989 Pratheep Mekatitam 514
2 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดนของไทย 501
3 การขนส่งวัตถุอันตรายกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 446
4 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 525
5 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการถ่ายลำ 810
6 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย พิธีการผ่านแดน กรมศุลกากร 1056
7 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย พิธีการถ่ายลำ กรมศุลกากร 704
8 การถ่ายลำน้ำมันปาล์ม สมศักดิ์ ธนาศุภวัฒน์ 760
9 การออกใบเบิกสำหรับไม้ผ่านแดน กรมป่าไม้ 719
10 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดระเบียบปฏิบัติการขนส่งข้ามแดน 843
11 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการถ่ายลำ 1030
12 สรุปผลพิจารณาเกี่ยวกับของผ่านแดน-ของถ่ายลำ 2497
13 การถ่ายลำไม้ไปประเทศที่สาม ชนิด ศุทธยาลัย 2139
14 การผ่านแดน-ถ่ายลำใบยาและยาสูบ 2528
15 การผ่านแดนสุราไปประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 2300
16 การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 3068
17 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 808
18 สิทธิของลาวในการส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปประเทศที่สาม ตรีเนตร สาระพงษ์ 1293
19 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 2673
20 สินค้าผ่านแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1337