บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 15
2 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 13
3 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 12
4 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 12
5 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 12
6 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 13
7 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 13
8 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 12
9 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 13
10 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 14
11 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 13
12 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 40
13 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 42
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 39
15 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 38
16 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 47
17 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 48
18 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 53
19 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 41
20 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 37