บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

มาตรฐานการให้บริการของเรา

 บริการของเรา


* ให้คำปรึกษา กฎหมายและพิธีการศุลกากร
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
คดีผิดศุลกากร
* การขออนุญาตสำหรับของที่มีมาตรการควบคุม นำเข้า-ส่งออก
* การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า C/O สำหรับเขตการค้าเสรี
* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ชนิด เซอร์วิส จำกัด 
ทะเบียนเลขที่ 0105558107005
สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 2218 ซอย20 มิถุนา 11 แยก22
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ Tel 081-261-9024

: ชนิด ศุทธยาลัย

Tel 081-261-9024

www chanidservice.com 

_____________________

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 19:26 น.