บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ

ดัชนีบทความ
การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
โรงผลิตสินค้าให้กับผู้ที่ใช้สิทธิคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๑๙ การจำหน่ายของที่นำเข้ามาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ

(๑)ของที่นำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สามารถจำ หน่ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนฯให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ทั้งในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพอื่น

(๑.๑)ให้ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ายื่นคำร้องขออนุมัติในหลักการต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนฯพิจารณาคำร้องเสนอผู้อำนวยการส่วนหรือนายด่านศุลกากรที่กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนฯหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุมัติในหลักการ

(๑.๒)ในกรณีที่ของดังกล่าวได้ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าแล้ว ให้หน่วยงานกำกับคลังสิน ค้าทัณฑ์บนฯกำกับติดตามให้ทีการยื่นสูตรการผลิตก่อนการจำหน่ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามประมวลฯข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๐๙ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ไม่ต้องยื่นสูตรการผลิต

(๑.๓)กรณีที่เป็นการจำหน่ายของที่นำเข้าและเก็บในคลังสิน ค้าทัณฑ์บนฯในนามชองบุคคลอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสิน ค้าทัณฑ์บนฯนั้นๆ และให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับการส่งของออกในนามผู้อื่นตามประมวลฯข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๑๑และข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๑๒

(๒)ให้ผู้ส่งของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า จัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตร ฐานที่กรมศุลกากรกำหนด โดยการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์(TCES) (ประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น B ) ตามสภาพของ ราคาของ พิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในวันที่จัดทำใบขนสินค้าฯนั้น และให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าและเลขที่อนุมัติหลักการไว้ในใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศด้วย ทั้งนี้ ก่อนการขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่เก็บของนั้น โดยให้ถือเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในขณะที่ปล่อยของนั้นออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนฯแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 มกราคม 2015 เวลา 16:44 น.